A Madl (a Buam) vor heit grod 30 (20, 40, 50, 60…) Joar,
Hod da Storch g’bracht, des is woar.
Ois Guade dem G’burstagskind glei für nomol sovuil Joar,
Verzählst uns dann fei glei, wia Ois so woar.
Deshoalb wünsch’mer Dir
an scheena Tag und a Kistn vull Bier.